کلیپ وقتی عقل بزرگترها قد نمی دهد

گیرکردن سربچه لای نرده های در، پدر او را برای رهایی اش دچار مشکل کرد ، اما درنهایت پسر بچه به سادگی راه بیرون آمدن را یافت.