درآمد تلویزیون از زیرنویس سریالها چقدره ؟

اون اوای زیاد نبودن و کسی توجهی نمیکرد ولی این روزا انقد زیاد شدن که مخاطب باید بشینه این زیرنویس هارو بخونه بجای دیدن خود سریال!واسه همینم انگیزه ای شد برای تهیه گزارش در این رابطه که چقدر سود توی اینکاره هی داره بیشتر میشه!تهیه کننده ی یکی از سریال ها