کلیپ تلاش مثال زدنی خانم حواس پرت

خانم راننده پس از ۴ بار چرخیدن دور پمپ بنزین , توانست سمت قرار گرفتن باک بنزینش را پیدا کند