کلیپ زن کینه توز همسایه اش را زیر گرفت

زن پشت فرمان اتومبیلش دنده عقب گرفته بود که همسایه اش هم با ظرفی در دست از خانه بیرون می آید. اتومبیل زن با بدن همسایه برخورد کرده و او به زمین می افتد.زن که ظاهرا از همسایه اش خوشش نمی آید از اتومبیل پیاده شده و به سراغ او می رود. او چند بار به زن بینوا اعتراض کرده وبه نظر می رسد که مدعی است ظرفی که در دست وی بوده روی بدنه اتومبیلش خط انداخته است.