کارتون - آنونس رنگو دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: امین قاضی مترجم: علی کاس زاده ناظر کیفی: مهرداد رئیسی به همراه برگردان کلیه اشعار و ترانه ها