عجیب ترین گروه موسیقی خیابانی

حتما با تئاترهای خیابانی آشنا هستید و می دانید که استعدادهای بسیاری از همین تئاترهای خیابانی به اوج شهرت می رسند. افرادی که کمی خلاقیت را چاشنی کار کنند می توانند به سرعت جای خود را در دنیای هنر به اثبات برسانند.