کلیپ حرکت آب با امواج صوتی

در این فیلم تاثیر امواج مکانیکی صوتی با طول موج های مختلف روی آب جاری آزمایش میشود و ما شاهد حرکت زیبای آب در ریتم های مختلف هستیم.