کارتون - آنونس انیمیشن خرس بزرگ، دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: هومن خیاط ناظر کیفی: مهرداد رئیسی