کلیپ مرد عربستانی بد شانس

مرد عربستانی در رقص تفنگ , ناخواسته به خودش شلیک کرد