کارتون - پشت صحنه دوبلاژ نومئو و ژولیت گلوری

سرپرست گویندگان: هومن خیاط ناظر کیفی: مهرداد رئیسی