کلیپ مرد برزیلی رطیل خور

مرد برزیلی , یک مار سمی و یک رطیل را داخل دهان خود گذاشت