کلیپ پرتاب ماشین از پارکینگ به پایین

باد شدید اتوموبیل را از پارکینگ چند طبقه به پائین پرتاب کرد