کلیپ آتیش بازی دیدنی از نوع تایلندی

یک نوع آتش بازی تایلندی که شبیه فرستادن سفینه به فضاست