کلیپ زنی که از یک قدمی مرگ گریخت

یک زن لبنانی که در حال عبور از عرض خیابانی در شهر صیدا در جنوب لبنان بود، از مرگ حتمی نجات یافت.