کلیپ با این ماسک می توانید لبخند بزنید!

تهران تنها شهر آلوده جهان نیست. کشورهای زیادی به آلودگی هوا دچار شدند که مردم آن اغلب با ماسک در خیابان ها تردد می کنند.ابتکار دو طراح باعث شد مردم راحت تر ماسک بزنند.