کلیپ شکست عملیات تخریب یک ساختمان ده طبقه در کریمه

انفجار در یک ساختمان ده طبقه در کریمه که بصورت غیرقانونی ساخته شده بود بخوبی صورت نگرفته و این ساختمان بطور کامل تخریب نشد.