کارتون - آنونس گیسو کمند گلوری

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی مترجم: علی کاس زاده