کلیپ برق مارماهی ، تمساح را کشت

تمساح یک مارماهی را به عنوان وعده غذایی خود شکار کرد غافل از آنکه این مارماهی الکتریکی بوده و آخرین وعده غذایی تمساح شد، چرا که برق مارماهی تمساح را کشت.