کلیپ فروشگاه های روسیه پرچم آمریکا را جلوی در گذاشتند

بعد از تحریم روسیه توسط آمریکا فروشگاه های روسیه پرچم آمریکا را جلوی در گذاشتند تا مشتریان با لگد کردن آن وارد فروشگاه بشن.