کلیپ صحبت کردن مرغ عشق با لهجه گیلکی

با وجودی که از نظر بسیاری از کارشناسان، مرغ عشق توان تشخیص و گفتگو را ندارد، این پرنده زیبا با مراقبت خاص یک دوستدار خاص، توانایی تکلم با لهجه گیلکی را یافته است.