کلیپ تولید غذا و شیرینی با چاپگر سه بعدی

شرکتی در بارسلون اسپانیا مبادرت به تولید چاپگری تحت عنوان فودینی کرده که همانند چاپگرهای سه بعدی عمل کرده و بجای ابزار یا وسائل، مواد غذایی چاپ و در واقع تولید می کند.