کلیپ سگ بامزه که روی دوپا راه میرود

سگی که روی دوپا راه میرود و ظاهر یک کودک دبستانی را پیدا کرده است