کلیپ بزرگترین بنر حمایت از محیط زیست

فعالان صلح سبز شعارنوشته بزرگی را به نشانه اعتراض به تغییرات آب و هوایی در کنار نقشهای تاریخی بر روی زمین در منطقه نازکا در پرو ایجاد کردند. بر روی این نواربزرگ به رنگ زرد، نوشته شده است: آینده از آن انرژیهای تجدیدپذیر است.