کلیپ بدترین راننده کانادا

این راننده دقیقا ۴ دقیقه وقت صرف کرد تا از یک پارکینگ خارج شود.