کلیپ دادن طعمه زنده به ببر در باغ وحش

در یه باغ محش چینی به ببر ها طعمه زنده داده شده که مورد اعتراض انجمن حمایت از حیوانات قرار گرفته شده