کلیپ روش جدید شناسایی خودرو های سرقتی در تهران!

روش جدید و هوشمند شناسایی خودرو های سرقتی در تهران با استفاده از سیستم های پردازش تصویری!