کلیپ تاثیر امواج صوتی بر شکل دادن خمیر

امواج صوتی ساطع شدن از بلندگو که قابل مشاهده نیست با تاثیر خود بر خمیر آغشته به ضبط تاثیر خود را نشان می دهد.