کلیپ هنرنمایی پوتین در زمین هاکی

صدای ایران: پوتین در آخرین هنرنمایی اش مهارتش در بازی هاکی را به رخ دیگران کشید.