کلیپ زن هلندی رکورد رانندگی با تراکتور را شکست

منون اوسورد محقق هلندی ۳۸ ساله در قطب و در دمای ۵۰ درجه زیر صفر رکورد رانندگی با تراکتور را شکست .