کلیپ زنی در کمال خونسردی مردان رهگذر را با چاقو زخمی می کند

پلیس نئوارلئان در پی زنی است که دو مرد رهگذر را با چاقو زخمی کرده است . تصویر این زن توسط دوربین های مداربسته ثبت شده است و در ویدیو نشان میدهد که این زن شی تیزی به همراه دارد و خونسردانه به هنگام گذشتن از کنار بعضی از مردان , آنها را با آن مجروح کرده و خیلی عادی به راه خود ادامه میدهد.