کلیپ ترن هوایی داخل خانه

یک بنگاه معاملات ملکی در سوئد برای فروش خانه ترن هوایی داخل آن نصب میکند تا مردم بدین صورت از خانه بازدید کنند.