کلیپ عاقبت پوشیدن لباس گورخری

دو مرد با پوشیدن لباس گورخر قصد داشتند داخل یک گله نفوذ کنند، اما ناگهان با سر رسیدن دو شیر گرسنه غافلگیر شدند.