کلیپ پذیرایی با حشرات آغشته شده به شکلات

در باغ موزه حشرات در نیو اورلئان، حشرات مختلف پس از آن که در چشمه ای از شکلات مایع پوشانده شدند، سرو می شوند.