کلیپ سوگواری پنگوئن ها برای مرگ کودک

سوگواری ویژه انسان ها نیست. پنگوئن ها هم برای کودک از دست رفته خود سوگواری می کنند.