کلیپ سارق ناشی پای همدستش را خرد کرد!

در این فیلم کوتاه بیننده شاهد ناشیگری سارقی خواهد بود که پای همدستش را خرد کرد.