کلیپ مرگ تماشاگر مسابقه اسبدوانی در اثر برخورد با اسب

تماشاگر مسابقه اسبدوانی , از اینکه اسبی که روی آن شرط بسته بود , از همه اسبهای دیگر جلوتر بود , خوشحال بود . وی با عبور اسب مزبور از خوشحالی وارد مسیر مسابقه شد و در همین هنگام اسب و سوار کار دوم به شدت با او برخورد کرد که متاسفانه , تماشگر بی احتیاط جانش را در این برخورد از دست داد.