کلیپ معامله مواد مخدر در پخش زنده تلویزیونی!

در این اتفاق کم نظیر و البته جالب، درست در پشت سر گزارش گر، دو مرد از دو طرف به یکدیگر نزدیک می شوند و در ازای پول، یک بسته ی مشکوک را بین یکدیگر رد و بدل می کنند. آن ها به فاصله ی چندثانیه از هم جدا می شوند و به دو مسیر مخالف هم می روند.