کلیپ گورخری که ماده شیر را شکار کرد!

ماده شیر که گمان می کرد شکاری سهل و آسان به چنگ آورده و می تواند بدون زحمت آن را از پای در آورد، خود گرفتار سماجت گورخر شد و نزدیک بود در آب خفه شود!