کلیپ باله در آسمان

دو زن که برای قایق سواری رفته بودند، در مسیر برگشت با منظره بی نظیری مواجه شدند.