کلیپ نجات شیشه شور مرکز تجارت جهانی

دو شیشه شور مرکز تجارت جهانی پس از آنکه سکویش در آسمان منحرف شد از طبقه ۶۸ آویزان شدند و نجات یافتند.