کلیپ آموزش کودک توسط سگ

سگی که به کودک درون تاب بچه یاد میدهد چطور با خم کردن زانوهایش بپرد.