کلیپ وقتی راننده از شدت خشم دیوانه می شود

راننده یک اتومبیل سواری در پارکینگ زیر زمینی مرکز خرید ریومار در شهر رسیف در شمال برزیل از اینکه یک اتومبیل جای پارک او را گرفت و تصادفی جزئی با اتومبیلش داشت پس از یک جر و بحث کوتاه کنترل اعصابش را از دست می دهد.