کلیپ لجبازی احمقانه دو راننده

در این فیلم دیدنی ، خنده دار اما در عین حال تاسف بار بیننده شاهد لجبازی احمقانه دو راننده در یک اتوبان خواهد بود.