کلیپ نبرد نابرابر میان زالو و کرم خاکی

زالو به یک کرم خاکی برخورد می کند. زالو دهان مکنده اش را روی بدن کرم خاکی می لغزاند تا سر آن را بیابد. زالو پس از یافتن کرم خاکی که حدود ۷۰ سانتیمتر است آن را مانند یک رشته ماکارونی می بلعد.کرم خاکی تلاش می کند بدنش را از داخل بدن زالو بیرون بک