کلیپ تمام این مدت کیک را اشتباه می بریدیم

شاید از این عنوان تعجب کنید و اگرچه موضوع مهمی نیست، اما می تواند جالب باشد. در تمام دنیا کیک را به این صورت می برند، بشکل قطعات مثلثی.اما این بهترین روش بریدن کیک نیست، بلکه راه اشتباهی است، زیرا دیواره های کیک در معرض هوا قرار می گیرند و خیلی زود خشک می شوند.