کلیپ رشد خیار غول آسا در ایران

همیشه در زمان برداشت میوه ها و صیفی جات موارد نادر وجود دارد این بار در لاهیجان خیاری ۲۰ کیلویی رشد کرده که مورد تعجب همه از جمله کشاورز شده است .