کلیپ من یکی که این نکته رو نمیدونستم،شما میدونستین؟

جالب بود