کلیپ شعر ناصرالدین شاه با صدای بسطامی

تصنیف عقرب زلف کجت با اجرای زنده یاد ایرج بسطامی را نشان می دهد؛ تصنیفی که گفته می شود سروده ناصرالدین شاه است.