فیلم: سخنان رهبری هنگام ترخیص از بیمارستان

سخنان رهبری هنگام ترخیص از بیمارستان