کلیپ پرورش سوسک برای صادرات

رشد اقتصادی اژدهای زرد، مرهون تلاش جمعیت میلیاردی مردمی است که از آزمودن هرصنعت وارداتی یا ورود به هر بازاری ابا ندارند و علاوه برآن، پیشه های سنتی خود را نیز با دنیای صنعتی وفق می دهند. تولید و پرورش انبوه سوسک، یکی از روش های درآمدزای چینی ها است.